Nahum Gutman Museum of Art - English מוזיאון נחום גוטמן לאמנות Image Map

הגשמת פסוקי המקרא

25.2.2014 בשעה 20:00

הכניסה למפגש כלולה בכרטיס הכניסה לתערוכה "חילוני כהלכה"

 

על רעיון הסיפור המקראי כמיתוס שאין להגשימו ועל תפקיד האומנות כמצמצמת או מרחיבה אותו.

"לימוד הגליל"

 

 

הכתיבה המקראית נוקטת גישה של צמצום. התיאורים התמציתיים, הסכמאטיים משמשים "מרחב מעבר", בתוכו יכולות להתקיים אינסוף ההשלכות הסובייקטיביות האפשריות. כך משמש הסיפור המקראי אב טיפוס, מסמל אוניברסאלי לכל המקרים הפרטיים האפשריים, על הדקויות הייחודיות שלו. כל שם תואר הנוסף לפסוק מקטין את האינסוף התלוי במופשטות, בחוסר הצורה, ומביא להגשמה פרטיקולארית. האיסור על "הגשמת פסוקי המקרא" נועד להגן על תפקידו של הסיפור כמיתוס, לשמר את ההיבטים הנפשי, האנושי והאלוהי כלליים, מהדהדים לכל ומזמנים את הייצוגים הפנימיים, הפרטיים. היסוד ההלכתי לאיסור ההגשמה מנוסח בדיבר "לא תעשה לך כל פסל ומסכה...".

  

ואף על פי כן, הצורך האנושי הוא לפרש, להסביר ולהפוך את המופשט, "האחר" למוכר, לדומה, לבעל פנים. הפנמה של ייצוגים  - דמויות, אירועים ויחסים – הינה תהליך לא מודע המתרחש מראשית החיים. הייצוגים המופנמים הם חומר היסוד להשלכות, לאופן בו מתגבשת בתודעה שלנו "הצורה" של אותם אובייקטים, גם אם לא פגשנו מעולם תיאור של ממשותם. התוצאה המתבקשת היא שלל דימויים חושיים של סיפורי המקרא ובפרט של הדמויות המקראיות ובכלל זה האלוהים, "המופשט (האחר) המוחלט".

 

ממה נבנים הייצוגים הפנימיים שמשמשים את האומן או האדם (מאמין או חילוני) להגשמת המיתוס? מאין שואב האומן את הסמכות האתית וההלכתית להשפיע על דימויים אלו? עד כמה ביטויים מגשימים (אומנותיים) אכן מצמצמים את תפקידו של הסיפור כמיתוס, ככר לאינסוף השלכות? כיצד מושפעים הייצוגים מחשיפה מוקדמת לצורת ביטוי מסוימת ועד כמה הם עצמם התגבשו לכדי מיתוס ששובר או מחזק את המיתוס המקראי? והאם בכלל לא מוטלת עלינו חובה כמחנכים לגשר עבור הלומדים בין המופשט לבין החזותי?

 

 

המפגש בתערוכה "חילוני כהלכה" מבוסס על קריאת טקסטים ולמידה פעילה בקבוצות "חברותא" מונחות. באמצעות טקסטים מקראיים, מדרשיים, פילוסופיים ופסיכואנליטיים נבחן את משמעות "איסור הגשמת פסוקי המקרא", את רעיון הסיפור המקראי כמיתוס ואת תפקיד האומנות כמצמצמת או מרחיבה אותו, בשירות הפרט ובשירות הקהילה.

 

 

הנחייה: את המפגש ינחו פעילי ארגון המתנדבים "לימוד גליל"

 

 

"לימוד גליל" – הינו ארגון ללא מטרות רווח, שמטרתו לזמן מפגשי למידה חווייתיים בתחום הזהות היהודית והישראלית. הלמידה היא בעלת צביון בלתי פורמאלי ומושתתת על גיוון וריבוי – בתכנים, בצורות הלימוד ובמלמדים. אצלנו מתקיים העקרון לפיו "כל  אחד צריך ללמוד וכל אחד יכול ללמד". "לימוד" אינו נוקט כל עמדה כלפי התוכן הנלמד ומעניק לכל לומד את הזכות לבחור מה ילמד וממי. לימוד גליל הינה חלק מ – Limmud International.

 

 

מנחי הסדנא:

 

אלי כהן – פסיכולוג קליני

 

אורנית בר-זית – אשת חינוך ומנהלת אשכול מדעים

 

חופית מעתוק – מנהלת הדרכה בחברה עסקית

 

את קבוצות החברותא ינחו פעילים מתנדבים נוספים מ"לימוד גליל".

 

 

© כל הזכויות שמורות למוזיאון נחום גוטמן

עיצוב: דינה שהם / עיצוב גרפי

בניית האתר: JOOMI

 

 

logotelaviv    tarbut sport big